logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

War risk clause
दावहा जोखोम खोन्दो

Wash sale
दिन्थिफुं फाननाय

Washing asset
जामलांनाय सम्पत्ति

Water borne
लैथोनि सा

Watered stock
दुबगां थुबिल

Waybill
हानथिग्रा फारिलाइ

Weigher
सुग्रा, फाल्ला

Weighment charges
सुनाइ खरसा

Weight
लेरथाइ

Weight and height table
लेरथाइ आरो जौथाइ फारिलाइ


logo